Segélyezés

Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel Ipolytölgyes Község Önkormányzata teherbíró képességére - meghatározza a helyi szociális ellátások formáit és rendszerét, a helyi szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösségek aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Ezen rendelet hatálya Ipolytölgyes Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(4) Az Önkormányzat – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére – köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3. Hatásköri szabályok

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első fokon a Polgármesterre ruházza azzal, hogy a méltányossági törlési vagy részletfizetési kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.

(2) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen - a döntés közlésétől számított 15 napon belül - Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

4. Eljárási szabályok

4. § (1) E rendeletet a Sztv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Ipolytölgyesi Ügyfélszolgálati Irodáján.

(3) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatási eljárás hivatalból is kezdeményezhető.

5. § (1) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia kell a Sztv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Sztv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Váci Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala Gyámhivatalának határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

6. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.

(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Az eljárás során - szükség esetén – a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell készíteni.

(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

7. § (1) Jelen rendelet II. fejezetében meghatározott települési támogatásban részesülő köteles a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívülről határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatósága valamint higiénikus állapotának biztosítására, mely kötelezettséget a megállapító határozatban elő kell írni.

(2) A kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A kötelezettség elmulasztása esetén a támogatásban részesülőt figyelmeztetni kell a mulasztás következményeire, és határidő megjelölésével fel kell hívni a teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte, vagy ismételt mulasztás esetén a támogatást meg kell vonni.

8. § (1) E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére a Sztv. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a rendszeres juttatásként megállapított ellátás tárgyhó 5. napjáig kerül átutalásra a jogosult lakossági folyószámlájára, vagy az összeg kifizethető az Önkormányzat házipénztárában is.

(2) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(3) E rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel, a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

9. § A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását - a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – köteles az eljáró hatóságnak bejelenteni.

10. § (1) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, az ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Sztv., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

11. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Sztv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

6. A támogatások rendszere

12. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület:

a) települési támogatásként

aa) lakásfenntartási támogatást,

ab) ápolási támogatást,

ac) gyógyszertámogatást,

ad) beiskolázási támogatás

b) rendkívüli települési támogatásként

ba) eseti támogatást, (a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sztv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján egyéb önként vállalt feladat keretében

a) családalapítási támogatást

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat,

b) gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának támogatása állapít meg, az e rendeletben szabályozottak szerint.

(4) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(5) A természetbeni ellátás formái: étkezés, térítési díj átvállalása, a gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.

II. Fejezet

Települési támogatások

7. Lakásfenntartási települési támogatás

13. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

14. § (1) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm.

(3) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-
J-0,5 NYM
?????

x 0,15,

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, mely a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg az arra jogosultat.

15. § Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

8. Ápolási támogatás

16. § (1) Ápolási támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak az Ipolytölgyesen lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén, ha:

a) az igénylő

aa) 18. életévét betöltött tartós beteg Ipolytölgyesen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt élő hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi,

ab) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg,

ac) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében annak 250 %-át, és vagyonnal nem rendelkezik,

ad) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására,

ae) regisztrált álláskereső, és munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátásra, valamint nyugellátásra nem jogosult,

af) nem jogosult a Sztv. 41. §-a szerinti ápolási díjra,

b) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

a) az ápolt személy 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőfokú intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

17. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a háziorvos igazolását arról, hogy a tartósan beteg állapot 3 hónapot meghaladóan fennáll, melyet az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény, vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvos által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állít ki.

(2) Az ápolási támogatás határozott időre, a kérelem benyújtásától számított egy év időtartamra kerül megállapításra.

(3) Az ápolási támogatás összege: 22.000,- Ft/hó

(4) A támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

(5) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, gondozatlan

b) élelmezéséről, megfelelő hőmérséklet biztosításáról nem vagy hiányosan gondoskodik,

c) háziorvosával nem tartja rendszeresen a kapcsolatot, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik.

(6) A Családsegítő Szolgálat házi segítségnyújtást végző munkatársa írásos felkérés alapján 15 napon belül:

a) a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését,

b) szükség esetén együttműködik az ápolt háziorvosával annak érdekében, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségügyi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól,

c) az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a döntésre jogosult szervet.

9. Gyógyszertámogatás

18. § (1) A szociálisan rászorult azon személy részére nyújtható, aki a Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota, diagnosztizált krónikus betegsége miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul.

(2) Gyógyszertámogatásra az Ipolytölgyesen lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetében 225 %-át.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán a legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb 6.000,- Ft/hó.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított támogatást e naptól meg kell szüntetni. Az ellátásban részesülő e tényről köteles a döntéshozó szervet írásban értesíteni.

(7) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően a Sztv. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultság fennállásáig.

10. Beiskolázási támogatás

19. § (1) Beiskolázási támogatásban részesülhet, jövedelmi viszonytól függetlenül

a) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú,

b) a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,

c) a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, amelynek összege általános iskolai tanulók esetén 5.000,- Ft/tanuló, középiskolai tanulók esetén 8.000,- Ft/tanuló, felsőoktatási intézményi hallgatók esetén 10.000,- Ft/hallgató.

(3) A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától október 31-éig terjedő időszak.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

III. fejezet

Rendkívüli települési támogatások

10. Eseti támogatás

20. § (1) E rendeletben meghatározottak szerint eseti települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:

a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező:

a) megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény miatt igazolt módon veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik, vagy

b) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át.

c) egyedülálló, ellátatlan személy.

21. § (1) Az eseti települési támogatás igényelhető:

a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

b) rendkívüli gyógyszersegélyként az esetenként jelentkező nagyobb mértékű gyógyszerkiadások mérséklésére,

c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén,

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulásként.

(2) Eseti települési támogatás állapítható meg annak a személynek akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át.

(3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az eseti települési támogatás összege – a az adott naptári évben nem haladhatja meg:

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási települési támogatásban részesül,

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási települési támogatásban,

c) amennyiben az igénylő kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, és az a) és b) pontban meghatározott összegű támogatást kimerítette, indokolt esetben a kiskorú érdekében legfeljebb két alkalommal nyújtható eseti települési támogatás.

(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 60 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén eseti települési támogatás nem állapítható meg.

(5) Az eseti települési támogatás összege: 3.000 – 10.000,- Ft/fő.

(6) Az eseti települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 5 napon belül a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Ipolytölgyesi Ügyfélszolgálatának pénzügyi főelőadója gondoskodik.

22. § (1) A rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott eseti települési támogatás a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen:

a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni,

b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.

(2) Rendkívüli gyógyszersegély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az e rendelet 21. § (2) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt, és az igazolt gyógyszer költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, vagy gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.

(3) A rendkívüli gyógyszersegély iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti költségéről szóló igazolás.

(4) A rendkívüli gyógyszersegély összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 5.000,- Ft, gyógyászati segédeszköz esetén az igazolt költség 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft.

23. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén igényelt eseti települési támogatás megállapításához a pénzbeli támogatásra okot adó körülményeket hitelesen kell igazolni.

(2) A támogatást a gyermek, illetve a fiatal felnőtt számára kell megállapítani, de a törvényes képviselő vagy a fiatal felnőtt részére kell folyósítani.

24. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulásként igényelt eseti települési támogatásra jogosult az eltemettető, jövedelemtől függetlenül.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot az eseti települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított eseti támogatás összegét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt eseti települési támogatás összege 20.000,- forint.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt eseti települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától, vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

IV. Fejezet

Önként vállalt támogatások

11. Családalapítási támogatás

25. § (1) Családalapítási támogatás – jövedelmi viszonytól függetlenül – adható annak a családnak, amelyben a tárgyév folyamán gyermek született.

(2) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a szülők, illetve a gyermeket egyedül nevelő szülő lakóhelye legalább 3 hónapja, és az újszülött első bejelentett lakóhelye Ipolytölgyes község közigazgatási területén található.

(3) A támogatást a születést követő 60 napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A családalapítási támogatás összege: 25.000,- Ft.

12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

26. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázaton a részvételről minden évben a képviselő-testület dönt.

(2) A feltételeknek megfelelő pályázó esetén a döntést hozó az „A” vagy a „B” típusú pályázat esetén 5.000,- Ft/fő/hó támogatást állapít meg.

13. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának támogatása

27. § (1) A támogatás azon óvodás és általános iskolás gyermekek részére nyújtható, akik gyermekétkeztetést vesznek igénybe.

(2) A támogatás mértéke a szülő illetve törvényes képviselő által fizetendő havi térítési díj 15 %-a, mely az adott hónapban ténylegesen igénybevett étkezés után jár.

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!