Vítame Vás na našej webovej stránke

Vítame Vás na našej webovej stránke. Neobanujete, keď venujete trochu pozornosti Ipolytoldesu!

Zvláš» srdečne pozdravujeme našich slovenských návštevníkov, ktorý prichádzajú z opačného brehu Ipµa! Bezmála sto rokov je Ipeµ hraničnou riekou. Vďaka vstupu do EU uľ nás navzájom neoddeµuje.

Most, ktorý prechádza medzi Salkou a Letkésom a hustá premávka na ňom, je dôkazom, aké ľivé väzby sú vytvorené medzi Slovákmi a Maďarmi v oblasti : zamestnanie, nákupy, návštevy príbuzných, výlety a podobne. Keď prejdete cez most a odbočíte doµava, prvá dedina je Ipolytolgyes, akoby dvojička Malých Kosých na druhej strane.

Naša obec patrí v Maďarsku medzi tisícku obcí s menej ako pä»sto obyvateµmi. Jedna patriaca medzi oblas» dolného – poiplia - borzsonyu, čo je výnimočné nie len pre tu ľijúcich, ale je to ojedinelé aj z pohµadu celoštátneho!

Nemáme tu svetoznáme rozprávkové atrakcie, nemáme tisíc ročný kostol. Je tu ale veµa iného, prečo sa oplatí turistom zosadnú» z bicykla, motorky, vystúpi» z  auta, oddýchnu» si a objavova».

Skúsený turista prichádzajúci zo severu alebo z juhu si hneď všimne, ľe tu niečo nesedí : kostol stojí na okraji dediny a nie je ani na vyvýšenom mieste a veľa kostola sa nevypína nad vchodom. Prečo?

A tu sa začína návrat do dejín, čo symbolizuje aj erb obce s dvoma kríľmi.

Kostolné stropné fresky sú tieľ jedinečné. V záhrade kostola sa stretnete s ďalšími zvláštnos»ami, priemyselnými staroľitnos»ami.

Pri prechádzke od kostola k Ipµu je krásny výhµad z hrádze na kopce pohoria Borzsony. Keď sa rozhliadnete po obci, uvidíte veµkú budovu katolíckej cirkvi, kde sídli ústav pre telesne postihnutých jeden najväčší v Maďarsku. Ďalej uvidíte modernú fabriku renomovanej značky. Aj toto je Ipolytolgyes.

Tušíte, čim je zvláštna naša obec? U nás na jedného obyvateµa pripadajú dve pracovné miesta! To nemusíte býva» v dynamicky rozvíjajúcom sa meste, alebo jeho okolí. Ale v tichej obci na úpätí pohoria Borzsony na brehu rieky Ipeµ.

Spoznaj údolie Ipµa na maďarskej strane a zavítaj aj do obce Ipolytolgyes.

Radnai Bertalan
starosta

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!