Nyugdíjkorhatár, kedvezmények

Nyugdíjas kedvezmények

Utazás

Az „Ellátottak utazási utalványa" elnevezésű közokiratra vonatkozó szabályokat a közforgalmú személyszállításiutazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4 §-a tartalmazza.

Az „Ellátottak utazási utalványá"-t az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) a tárgyév március 31-éig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. Az utazási utalványt minden jogosult azonos módon, vonalkóddal ellátott, átvételi elismervényes küldemény formában kapja meg.

Az „Ellátottak utazási utalványá"-ra az utalvány kiküldésének évében 65. életévét be nem töltött személyek közül jogosultak

  • a saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (öregségi nyugdíj; a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi és rokkantsági nyugdíjsegély; Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíj; növelt összegű öregségi munkaképtelenségi járadék; a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj; nemzetközi egyezmény alkalmazásával megállapított saját jogú öregségi nyugdíj),
  • a hozzátartozói nyugellátásban részesülők (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék),
  • a 2011. december 31-éig 57. életévüket betöltött és 2011. december 31-én előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, az egyes művészeti tevékenységet folytatók 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíjában, polgármestereknek a 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, országgyűlési képviselőknek a 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, az EP magyarországi képviselőinek a 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban részesülő személyek,
  • azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik  2011. december 31-éig 57. életévüket betöltötték és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugellátásra vagy rendszeres szociális járadékra voltak jogosultak,
  • azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugellátásra voltak jogosultak, illetve akiknek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű,
  • a rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülők,
  • a külföldről hazatelepült magyar állampolgárok, akik külföldről részesülnek nyugellátásban (a hazatelepülés és a jogosultság hitelt érdemlő igazolása alapján),
  • a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személyek,
  • a gyám és a gyámolt személyek, a gondnok és a gondnokolt személyek.

Az „Ellátottak utazási utalványa" minden év január 1-jétől a követő év március 31-éig érvényes. Felhasználható vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven történő közlekedésre.

Az utazási kedvezmény hatálya a Magyarország területén belföldi forgalomban a helyi és helyközi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásokra terjed ki.

A vasúti személyi szállításban az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. A kedvezmény helyjegyre és pótjegyre nem érvényesíthető.

Valamint a 65.életévüket betöltött nyugdíjasok ingyen utazhatnak a MÁV és a VOLÁN utvonalain.

Szociális étkezés és Házi segítségnyújtás
Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2008.(VIII.19.) sz. rendelete a személyes gondoskodás alapellátás intézményi térítési díjairól. (egységes szerkezetben)

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltakra a személyes gondoskodás alapellátás intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Ipolytölgyes község közigazgatási területén működő, személyes gondoskodás (szociális étkezés, házi segítségnyújtás) szolgáltatást igénybe vevőkre.

2.§

(1) *** Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 490 Ft /fő/ nap

(2) *** A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 175 Ft/óra

(3) * hatályon kívül helyezve.

***3.§

(1) A Csipike és Kukucsi családi napközik intézményi térítési díja az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 10.000 Ft/fő/hó

(2) Az intézményi térítési díj megfizetése alól mentesül az a gyermek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

4.§

(1) *Ez a rendelet 2008. szept.1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi szociális ellátások rendjéről szóló 6/2003, (VII.29.) számú rendelet 8.§ (2) bekezdés

„ A házi segítségnyújtásért a gondozottak térítési díjat nem tartozik fizetni.” mondat hatályát veszti. ***A 2.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 3.§ 2011. szeptember 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2005.(VIII.12.) sz. rendelet 28.§(2) bek. második tagmondata.

(2)A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel a körjegyző gondoskodik.

* 2/2009.(I.29.) számú rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés napja: 2009. febr.1. **5/2010. (III.31.) számú rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés napja: 2010. május 1. ***5/2011.(V.17.) számú rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés napja:2011. szept.1.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2009.(I.29.) számú rendelete a személyes gondoskodás alapelltás intézményi térítési díjairól szóló 9/2008.(VIII.19.) számú rendeletének módosításáról

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltakra a személyes gondoskodás alapellátás intézményi térítési díjairól szóló 9/2008.(VIII.19.) rendeletet – továbbiakban rendelet - az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 2.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 380 Ft/ebéd”

A rendelet 2.§ (2) és (3) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.

2.§

(1) Ez a rendelet 2009. február 1.-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a körjegyző gondoskodik.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2010.(III.31.) számú rendelete a személyes gondoskodás alapellátás intézményi térítési díjairól szóló 9/2008. (VIII.19.) számú rendeletének módosításáról

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltakra a személyes gondoskodás alapellátás intézményi térítési díjairól szóló 9/2008.(VIII.19.) rendeletet – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 2.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 50 Ft/óra.”

2.§

(1) Ez a rendelet 2010. május 1.-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a körjegyző gondoskodik

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!