Közterület használat

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról
/egységes szerkezetben/

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv.54.§.(1) bekezdésében foglaltakra Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra, célja továbbá, hogy megállapítsa a közterület-használati dij mértékét és fizetésének módját.

2.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ipolytölgyes község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre ( továbbiakban közterület ).

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodik, tevékenykedik.

3.§.

(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhassa

4.§.

Közterület-használat engedélyezése

(1) *A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély szükséges

(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

- mobil elárusitó fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,

- *köztisztasággal kapcsolatos építmények tárgyak elhelyezéséhez (mobilWC, hulladéktároló konténer) - szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezéséhez,

- hirdető, figyelmeztető, tájékoztató táblák elhelyezéséhez,

- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelékének elhelyezéséhez,

- alkalmi és mozgóárusításhoz,

- mutatványos és cirkuszsátor elhelyezésére,

- kiállítás és alkalmi vásár megrendezéséhez, - tüzelőanyag tárolásához, 3 napot meghaladóan

- vendéglátó egység alkalmi kitelepüléséhez,

- * hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen gépjárművek elhelyezéséhez 30 napon túli időtartamban.

- teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

5.§.

(1) Nem kell közterület-használati engedély:

- a közút-járda építésével, javításával fenntartásával kapcsolatban, a közút-járda területének elfoglalásához,

- az úttartozékok, és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

- a közterületen illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

- az élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez.

- *hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjármű mellékútvonalon történő elhelyezése legfeljebb 30 napig.

(2) Megtagadható a közterület használati engedély kiadása, ha a kért közterület használat

- a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna.

- veszélyeztetné a közrendet, közbiztonságot.

- a közterületnek rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna, - sértené a faluképet

6.§.

(1) *A közterület használati engedély kiadásához közterület használati engedély iránti kérelmet kell benyújtani. A közterület használat engedély megadására határozattal a polgármester jogosult.

(2) Az engedély :

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

- visszavonásig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

7.§.

* hat.kív. 7/2008.(VII.8.) sz. rend. alapján.

8.§.

(1) Nem adható közterület-használati engedély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás

- közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával, műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával.

- tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével szeszesital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.

- teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadó képességű autóbusz közúton való tárolására.

- a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

9.§.

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet ( ide értve a figyelmeztető tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély illetőleg képviselő- testületi hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) ) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a körjegyző köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

10.§.

(1) A közterület használatért a közterület használati engedély jogosultja közterület használati díjat köteles fizetni.

(2) A díj mértékét ezen rendelet melléklete mutatja, megfizetésének határidejét, módját a határozatban illetve a szerződésbe kell rögzíteni. A díj szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap, m2 egésznek számít.

(3) A polgármester a közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól részben vagy egészben felmentést adhat, az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok, jótékonysági és közcélú rendezvények, az önkormányzat által szervezett rendezvények esetében, valamint, ha azt az engedélyes szociális, vagyoni helyzete indokolja

11.§.

A közterület használati engedély érvényének megszűnése, az engedély visszavonása

(1) A közterület használati engedély érvénye megszűnik:

- az engedélyben meghatározott idő elteltével,

- az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

- a közterületen folytatott tevékenységhez szükséges jogosultságát az engedélyes elveszti,

- az engedélyes halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogutód nélküli megszűnésével,

- az engedélyes bejelentése alapján, miszerint a közterület használatával felhagy

(2) A közterület használati engedélyt meg kell vonni, ha

- az engedélyes a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra és módon használja,

- a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

12.§

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei.

(1) A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, de engedély, hozzájárulás nélkül történő használata esetén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület eredeti állapotának helyreállítására.

(3) *** Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.

13.§

Egyéb rendelkezések

(1) Közterületre fát / gyümölcsfát, cserjét, bokrot stb.) csak az önkormányzat jóváhagyásával lehet ültetni.

14.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti, a közterület használat engedélyezéséről szóló 2/1997.(II.20.) sz. Képviselő-Tetületi rendelet.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

A rendelet kihirdetve: 2002. június 4.-én.

Módosítva a 14/2006.(XI.29.) sz. rendelettel. A rendelet hatályba lépésének ideje 2007. jan.1

* Módosítva a 7/2008.(VII.8.) sz. rendelettel. A rendelet hatályba lépésének ideje 2008.julius 8.

* A rendelet II. számú melléklete a 6/2010.(VIII.18.) számú rendelettel módosítva. A rendelet hatálybalépésének napja 2010. szeptember 1.

** A rendelet a 6/2011.(VIII.19.) számú rendelettel módosított. Hatályba lépés napja:2011.08.19. ***Módosította a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012.05.30

I. számú melléklet
A közterületek használatáról szóló rendelethez

1. A közterület használati engedély iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

- A kérelmező neve, állandó lakóhelye, székhelye, címe, személyi ig.száma.

- A közterület használat célja.

- A közterület használat időtartama.

- A közterület helye, címe vagy helyrajzi száma.

- A közterület nagysága (m2).

- A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma. – Illetékbélyeg

2. A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell:

- A jogosult nevét, lakóhelyét, címét, székhelyét, telephelyét.

- A közterület használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, melynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes.

- A közterület használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását.

- Utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes.

- Az engedély érvényességének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét.

- Közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját.

- A közterület használattal járó járulékos költségek/energiadíj, vízdíj stb./ viselésének és megfizetésének módját.

- A közterület használat időtartama alatt a tisztántartási kötelezettség előírását.

II. számú melléklet
Közterületek használati díjának megállapításához

1. Gépjárművek ( üzemképtelen, rendszám nélküli ) elhelyezése  
- nem főútvonalon - 30 napon túl  2000 Ft/hó/db
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 1000 Ft/hó/db
3. Teher, árú és személyszállításra szolgáló gépjárművek 2000 Ft/hó/db
4. Önálló hirdetőberendezések, táblák 200 Ft/hó/m2
5. Mobil árusítófülke, pavilon 400 Ft/hó/m2
6. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolása 3 napot követően  
- 3 naptól 30 napig 100 Ft/hó/m2
- 30 naptól 6 hónapig 150 Ft/hó/m2
- 6 hónapon túl a használatba vételig 200 Ft/hó/m2
7. Alkalmi vásár, árusítás, kiállítás 1000 Ft/nap 
8. Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével 100 Ft/nap/m2
9. Vendéglátó egység alkalmi kitelepülése 1000 Ft/nap/m2
10. Tüzelőanyag tárolása 3 napot követően 200 Ft/hó/m2 
11. Mutatványos tevékenység (pl. cirkusz, körhinta, céllövölde stb.) mutatványonként 2000 Ft/1-7 nap
* 12. Gépjárműből történő árusítás, értékesítés 1000 Ft/alkalom

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!