Kommunális adó

Ipolytölgyes község Kéviselő-Testülete az 1990. évi C. törvény 1.§-nak (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1.§

(1) A rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen az önkormányzat költségvetésébe befolyó kommunális adó bevételek felhasználásával javuljon a települési infrastruktúra helyzete, állapota.

(2) Az e rendelet alapján befolyt kommunális adó bevételek felhasználásáról a település lakosságát tájékoztatni kell, falugyűlés, közmeghallgatás keretében, vagy bármilyen más, alkalmas települési fórumon.

Adókötelezettség

2.§

*(1) Az adókötelezettség kiterjed Ipolytölgyes község illetékességi területén (kül és belterületen) található magánszemély tulajdonában álló, lakás céljára használt építményre.

(2) A kommunális adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Adókötelezettség keletkezése és megszüntetése

3.§

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettsége megszűnik.

(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

(4) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét következő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettsége megszűnik.

Az adó alanya

4.§.

(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(3) E paragrafus (1) és (2) bekezdéseiben megfogalmazottakon túlmenően adóalany az a magánszemély is, aki valamely jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló építmény bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke

5.§.

Az adó mértéke az adókötelezettség alá eső

***** állandó lakás céljára szolgáló építményre 4.000 Ft/év

***** - nem állandó, idényjellegű tartózkodásra szolgáló építmény után 11.000 Ft/év

Adómentesség

6.§.

Mentes az adó alól:

- szükséglakás,

- szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség

- költségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, egyház tulajdonában álló építmény,

- lakás és üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek,

- állattartásra szolgáló építmény, tárolók, raktárak.

Adómérséklés, adóelengedés

7.§.

*(1) 50 %-os adómérséklésben részesül az a község közigazgatási területén lévő lakás céljára használt építmény, melynek tulajdonosa, használója egyedülálló és 70 éven felüli.

(2) Kivételes jelleggel, különös méltányolás esetében az e rendelet alapján megállapított kommunális adó, bírság, pótlék, korlátozás nélkül mérsékelhető, elengedhető.

(3) A kommunális adó mérséklésére, elengedésére csak az adó megfizetésére kötelezett magánszemély külön kérelme alapján kerülhet sor. A kérelembe pontosan meg kell határozni azt az okot, tényt vagy körülményt, amely a kivételes eljárást megalapozza.

(4) A kommunális adó mérséklésére, illetve elengedésére irányuló kérelmeket a Képviselő-Testület javaslata alapján az adóhatóság bírálja el.

Záró rendelkedések

8.§.

(1) Ez a rendelet 2002. január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 6/1995.(V.30.), 16/1995.(XII.13.), 11/1996. (IX.20.), 4/1999. (IV.21.), 11/1999.(XII.14.), számú Képviselő-Testületi rendeletek.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1990 évi C. törvény szabályai az irányadók.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!