Házasságkötés

Házasságkötés menete

A magyar törvények szerint a házasság intézménye kizárólag férfi és nő között köttethet, Magyarországon minden cselekvőképes, és 18. életévét betöltött nagykorú magyar állampolgár házasodhat. Gyámhatósági engedély szükséges a 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez, amit a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 éves kor alatt nem lehet házasságot kötni jelenleg. Nem köthetnek házasságot továbbá: egyenes ági rokonok; testvérek; testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottai; volt házastárs egyenes ági rokonával; örökbefogadó az örökbefogadottjával.

Ott lehet házasságot kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az anyakönyvvezetőnél. Ez alatt területi felosztást kell érteni, talán egy példán keresztül érthetőbb: ha például Visegrádon szeretne valaki összeházasodni, akkor a Visegrádi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjét kell felkeresnie, és a házasságkötési szándékát ott kell bejelentenie. Tehát nincs lakóhelyhez kötött illetékesség. Házasságot kötni házasságkötő teremben, vagy kihelyezett helyszínen lehet. (Kihelyezett helyszínen történő házasságkötést a magyar törvények lehetővé teszik, de nem minden hivatal vállalja (pl.: kevés anyakönyvvezetőjük van).

A házasságkötés időpontját a pár, vagy esküvő szervezőjük az anyakönyvvezetővel egyezteti, amit legkorábban 1 évre előre tud előjegyezni. Van ahol lehetőség van a telefonos időpont foglalásra, de ez nem mindenhol ennyire rugalmas. A házasságkötés a jegyzőkönyv felvételének időpontjához képest legkorábban 31 nap múlva tűzhető ki. Kivételes és indokolt esetben ez alól felmentést kaphatnak (pl.: menyasszony terhessége, külföldi munkavállalás), de ez az anyakönyvvezetőn és a jegyzőn is múlik. A jegyzőkönyv felvétele és a házasságkötés időpontja között nem lehet több 1 évnél, különben az eljárást meg kell ismételni.

Milyen iratok szükségesek a bejelentkezéskor?

A menyasszony és a vőlegény személyazonosításra alkalmas okmánya (személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély ) és a lakcímkártyája; születési anyakönyvi kivonata. Ha valamelyik fél családi állapota elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági végzés a válásról; ha özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben valamelyik házasuló fél külföldi állampolgár

  • útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy letelepedési engedély;
  • születési anyakönyvi kivonat (hiteles magyar nyelvű fordítása)
  • tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet (ez az irat a külföldi lakóhely szerint illetékes hivatalnál, követségen vagy konzulátuson beszerezhető, hiteles fordítása szükséges).

Mi történik a bejelentkezéskor? Mi a célja?

A házasságkötést megelőző eljárás része a bejelentkezés, célja, hogy megállapítsák, a tervezett házasságkötésnek nincs törvényi akadálya. A párnak személyesen kell megjelennie, ekkor nyilatkoznak a házasság utáni névviselésről és a születendő gyermekek családi nevéről. Majd ismertetem a szertartás menetét, és egyeztetjük a párral a kért szertartási elemeket (homoköntés, zene, szülőköszöntő stb.). A részleteket lehet módosítani később is, de érdemes már ekkor kész “tervvel” érkeznie a jegyeseknek. A szertartás és az extra szolgáltatások díját is ekkor kell tisztázni, ez Hivatalonként változhat.

Milyen iratok szükségesek a házasságkötéskor?

A tanúk és a házasulandók személyazonosításra alkalmas okmánya (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és a lakcímkártyája.

A házasságkötésnek van díja?

A házasságkötés esetén fizetendő díj: minden település a helyi rendelete szerint szabályozza a díjakat. Van, amikor megkülönböztetnek hivatali időn túli és belüli házasságkötéseket, a legjobban az ahány ház, annyi szokással lehet jellemezni. 

Ki lehet tanú? Mi a szerepe?

Bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Amennyiben külföldi állampolgár, útlevél és tolmács szükséges (csak ha nem beszél magyarul). A tanúk igazolják az aláírásukkal, hogy az esküvői szertartás szabályosan folyt le, és nem tudnak törvényes akadályról, ami miatt a házasság nem jöhet létre.

Érdemes olyan embert felkérni, aki számunkra fontos, akit szeretnénk a közelünkben tudni az igen kimondásakor. Lehet barát, rokon, testvér, nincs szabály erre, de esetekben vannak családi hagyományai ennek.

Hogy zajlik a házasságkötés? Mi a polgári szertartás menete?

Hivatalosan házasság akkor jöhet létre, ha a személyesen megjelent házasulók az anyakönyvvezető és két tanú előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek, és azt az anyakönyvvezető bejegyzi. 2014 júliustól elektronikus anyakönyvek váltották föl a hagyományos papíralapú nyilvántartásokat, személyhez kötött digitális anyakönyvbe vezetik az eseményeket. Így a polgári szertartáson egy aláírólapot írnak alá a pár és a tanúk, ami alapiratként belekerül a jegyzőkönyv mellé, ezt őrizik meg továbbra is.

LXV. törvény 16.§ (1) bek. valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ipolytölgyes községi Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre ( továbbiakban: anyakönyvi esemény).

(2) Anyakönyvi esemény – az 1992. XXXIII. törvényben ( Munka Törvénykönyve) meghatározott munkaszüneti napok kivételével – munkanapokon, valamint szombati és vasárnapi napokon engedélyezhető.

(3) Szabadtéren anyakönyvi eseményt kizárólag május 1. és szeptember 30. között engedélyezhető, azzal a feltétellel, hogy rossz időjárási viszonyok között ( eső, zápor stb.) esetén az anyakönyvi eseményt a házasságkötő teremben kell megtartani. 2.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek igazolják ezen rendelet alapján meghatározott díj megfizetését. (2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a körjegyzőtől írásban , a kérelem indoklásával, az általános tétételű államigazgatási eljárási illeték lerovásával lehet kérni.

(3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés lebonyolításánál az anyakönyvvezető csak akkor működik közre, ha a felek biztosítják a tanúk jelenlétét, gondoskodnak az esemény létesítéséhez méltó környezetről, gondoskodnak az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre, illetve a helyszínről történő utazásáról.

3.§ (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helységet.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 5.000.-Ft.

(3) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, súlyos mozgáskorlátozottságára – a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(4) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja 5.000.-Ft.

(5) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékű szabad idő vagy eseményenkénti nettó 5.000.-Ft mértékű díjazás illeti meg.

4.§ (1) E rendelet alkalmazásában a.) anyakönyve esemény: házasságkötés b.) hivatali helyiség: amelyben az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítását: Polgármesteri Hivatal ( Ipolytölgyes, Petőfi u.43.) Művelődési Ház (Ipolytölgyes, Petőfi u.16.) c.) hivatali munkaidő: Ipolytölgyes községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerinti munkarend.

5.§ (1) Ez a rendelt 2011. napján lép hatályba.

(2) A rendelt kihirdetésről a körjegyző kifüggesztéssel gondoskodik 2011. február 14. Kanizsay Zoltán Malik Péterné polgármester körjegyző A rendelt kihirdetésre került: Malik Péterné körjegyző

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!