Állattartás

Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002.VIII.14./ rendelete az állattartás szabályairól / egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990 évi LXV. tv. 16. §. /1/ bek. alapján az állattartás szabályozásáról a közegészségügyi, állategészségügyi szomszédjogi előírások figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános és értelmező rendelkezések.

1. §.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Ipolytölgyes község közigazgatási területén

a./ minden olyan természetes személyre , valamint szervezetre aki állatot tart, akinek tulajdonában, használatában , kezelésében stb. lévő ingatlanon állat él.

b./ minden olyan ingatlanra ,épületre és építményre, ahol állattartás folyik.

*/2/ A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és fegyveres testületek állattartására.*

2. §.

/1/ A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállatok:

a./ nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés

b./ kisállat: baromfi. / tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyös, galamb. / és gazdasági szempontból tartott prémesállat / nyúl, nutria, nyérc, ezüst-kék róka stb./ *gazdasági haszon céljára tartott futómadár (emu, strucc )*

/2./ Vadállat: minden olyan állat amely a természetben él és szaporodik.

/3/ Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésből tartott diszmadarak, diszhalak, kistestű rágcsálók / szíriai arany hörcsög, tengeri malac stb. /

/4/ Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt 1-2 napig lakásban vagy ahhoz tartozó melléképületben tartott 1-2 baromfi .

II. fejezet
Haszonállatok és egy állatok tartása.

3. §.

/1/ ***** Hatályon kívül helyeztete: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/2/ A község belterületén és a külterületnek csak a hátsó kertben és az 1. sz. mellékletben meghatározott védőtávolságok megtartásával létesíthető, állattartásra szolgáló épület - az OTÉK szerint beépítési százalék valamint a 2. sz. melléklet szerinti férőhely igény figyelembevétele mellett meghatározott alapterülettel lehet .

/3/ Külterületen illetve mezőgazdasági területen az 1. sz. mellékletben meghatározott védőtávolságok betartásával legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületű állattartó épület létesíthető.

/4/ A község beépítésre nem szánt mezőgazdasági művelési ágú területén állattartó épület csak akkor létesíthető ha a földterület köz- vagy saját használatú útról megközelíthető és az épületek vízellátása ásott vagy vezetékes vízről biztosítható.

/5/ A község közigazgatási területén állatok a 1. számú mellékletben meghatározott védőtávolságok , valamint az állategészségügyi , közegészségügyi , építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával, valamint a lakosság nyugalmának zavarása nélkül , /zaj , bűz / tartható.

4. §.

/1/ Üdülő területen és üdülő jellegű külterületen telkenként lakásban tartható állatokon kivül a védőtávolság , valamint az állategészségügyi , közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett maximum 10 db baromfi tartható.

/2/ Méhészkedést a vonatkozó állategészségügyi és növényvédelmi jogszabályok, valamint a 15/1969.(XI.6,) MÉM rendelet megtartásával, erre alkalmas terkületen mindenki szabadon gyakorolhatja.

Több lakásos lakóház udvarán és közös használatu kertjében méhészetet létesiteni csak az összes lakás bérlőjének, tulajdonosának hozzájárulásával szabad.Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség falától 1o m távolságon belül nem tarthatók méhek, 2O m védőtávolságon belül 2o méhcsalád, 3o m védőtávolságon belül pedig 5o méhcsalád tartható.

5o m a védőtávolság az egészségügyi és gyermekintézmények, élelmiszer és vendéglátó egységek telekhatárától, ezen védőtávolságon belül méheket tartani nem szabad.

/3/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/4/ Állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani szükség szerint takarítani, fertőtleníteni a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az építésügyi , közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani.

/5/ Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról , takarmányozásáról , és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételével gondoskodni.

/6/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/7/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/8/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/9/ A lebontásra kerülő lakásokból , vagy egyéb okból történő elköltözés esetén a tulajdonos köteles az állatok elhelyezéséről gondoskodni.

/10/ ** hatályon kívül helyezte az 1/2005.(II.11.) sz. rendelet.

/11/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/12/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/13/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

III. fejezet
Állatok elhelyezése és állattartó épületek kezelése.

5.§.

/1/ Állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható , hézagmentes, szilárd ajzattal kell ellátni. Szükség szerint de naponta legalább egyszer ki kell takarítani, azok rendszeres fertőtlenítéséről, rovarok és rágcsálók irtásáról gondoskodni kell.

/2/ Trágyát lakott területen valamint külterületen az élővizek 100 m körzetén belül, vizzáróan falazott hézagmentes fedett gyűjtőben kell tárolni. Külterületen és beépítésre nem szánt mezőgazdasági területen a trágyát gödörbe lefedve, vagy kazalba vízzáróan takarva , perem töltéssel ellátva szabad tárolni.

/3/ A trágya tároló szabadon elhelyezhető ha azt az ingatlan mérete, a saját telken elhelyezett épületek és szomszédos beépítések, valamint ezek figyelembe vételével közegészségügyi előírások lehetővé teszik.

/4/ A trágyalé és mosóvíz gyűjtésére szivárgás mentesen falazott hézagmentesen fedett tárolót kell létesíteni.

/5/ A trágya és a trágyalé tárolót évente legalább szükség szerint ki kell üríteni. A trágya és a trágyalé tárolót úgy kell kiüríteni szükség szerint , hogy az bomlásnak ne induljon és bűzt ne terjesszen.

6. §.

/1/ A község belterületén állatokat legeltetni és kóborolni hagyni tilos.

/2/ Belterületen az állatokat legelőre kihajtani, csak az állat tulajdonosának, vagy a tulajdonos által megbízott személyi felügyelete mellett szabad.

Haszonállat tartás

7. §.

/1/ Háziállatokat tartani a község belterületén az építésügyi előírásokon túlmenően csak úgy lehet , hogy azok a szomszédos ingatlanok tulajdonosait ne zavarják , bűz, légy , szúnyog egyéb módon ne veszélyeztessék és a tartásuk a követelményeknek megfeleljen a trágya és trágyalé tartását lakott területen belül szükség szerint kiszállítsák.

/2/ Háziállatot a mellékletben foglaltak szerint csak úgy lehet tartani , hogy azt a szomszédokat ne zavarja azoknak kellemetlenséget, egészségügyi gondot ne jelentsen.

Az ebekre vonatkozó előirások

8. §.

/1/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/2/ Ebet tilos bevinni: egészségügyi intézménybe, gyermek intézménybe, élelmiszert árusitó helyiségbe, vendéglátó egységbe, közintézménybe.

/3/ Az eb tulajdonosa köteles ügyelni arra, hogy az eb a járdát, parkot ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződést a fenti helyekről az eb tulajdonosának azonnal el kell távolitani.

/4/ A tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb saját bekeritett ingatlanáról felügyelet nélkül ne jusson ki.

/5/ Ha a harapós ebet a zárt udvarból kivezetik, pórázon kivül szájkosárral is el kell látni. Harapós természetü ebek esetén a telek vagy a lakás bejáratán az erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

*/6/ Közös használatú udvaron ebet tartani csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.*

/7/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

Szolgálati és bérlakásokra vonatkozó rendelkezések

9. §.

/1/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

/2/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.) sz. rend.

Járványügyi kötelezettségek

10. §.

/1/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010.(IX.15.)

***/2/ Az állattartók az állati hullák kezelése során köteles betartani különösen a 71/2003.(VI.27.) FVM rendeletben foglaltakat. Az elhullott 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, valamint három hetesnél fiatalabb szopós bárányt, malacot, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától számított 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi szintje és az elfoldelés mélységi szintje között legalább 1 m távolság legyen.

/3/ hat.kív: 11/2007.(IX.5.)

/4/ Közterületen elhullott állatok / járművek által elgázolt eb, macska stb. elföldeléséről a polgármesteri hivatal gondoskodik.

Vegyes rendelkezések

11. §.

/1/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010. (IX.15.) sz. rend.

/2/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010. (IX.15.) sz. rend.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

12 .§.

/1/ ******* Hatályon kívül helyezete a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.

/2/ *****Hatályon kívül helyezte: 7/2010. (IX.15.) sz. rend.

/3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Dudás Nándor Malik Péterné
polgármester körjegyző

*6/2004. (V.13.) sz. rendelettel módosított szöveg.

A módosító rendelet 2004. junius 1.-én lép hatályba.

**1/2005.(II.11.) sz. rendelettel módosított szöveg.

A módosított rendelet 2005. március 1-én lép hatályba.

*** a 11/2007.(IX.5.) sz. rendelettel módosított szöveg.

Hatályba lépésének ideje 2007. szept. 5.

****a 8/2009.(V.13.) sz. rendelettel módosított szöveg.

Hatályba lépésének ideje: 2009. május 13.

*****a 7/2010. (IX.15.) számú rendelettel módosított szöveg.

Hatályba lépésének ideje: 2010. október 1.

******a 6/2011.(VIII.19.) számú rendelettel módosított szöveg.

Hatályba lépésének ideje: 2011.08.19.

*******Módosította a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés:
2012.05.30.

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!